بهترین مدارس هیات امنایی یوسف آباد منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس هیات امنایی یوسف آباد منطقه 6 تهران لیست شده است

8 مدرسه

لیست بهترین مدارس هیات امنایی یوسف آباد منطقه 6 تهران

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان بیست و یکم، پشت پارک شفق، کوچه شهید طالبی.

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، میدان فرهنگ، پلاک 18

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان بیستم، پلاک 12

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، کوچه 15، پلاک 30

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین، ضلع شمال غربی، میدان فرهنگ، پلاک 17

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: یوسف آباد، خیابان 29، آماج، پلاک 16

متوسطه اول پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: خیابان یوسف آباد، خیابان سی ام، پلاک 48

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان بیستم، پلاک 14

تلفن پشتیبانی
02191005343