بهترین مدارس یوسف آباد منطقه 6 تهران

در این صفحه بهترین مدارس یوسف آباد منطقه 6 تهران لیست شده است

38 مدرسه

لیست بهترین مدارس یوسف آباد منطقه 6 تهران

ابتدایی پسرانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان بیست و یکم، پشت پارک شفق، کوچه شهید طالبی.

ابتدایی دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: نشانی: یوسف آباد، خیابان ابن سینا، کوچه 21/1، پلاک4

متوسطه اول دخترانه نمونه دولتی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان نهم

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: نشانی: یوسف آباد، خیابان جهان آرا، نبش خیابان 34، پلاک 61

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، میدان فرهنگ، پلاک 18

متوسطه اول دخترانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: یوسف آباد، خیابان جهان آرا، خیابان 41 غربی، پلاک 48

متوسطه اول دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان بیستم، پلاک 12

پیش دبستانی پسرانه غیردولتی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: نشانی: یوسف آباد، خیابان جهان آرا، نبش خیابان 34، پلاک 61

ابتدایی دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، کوچه 15، پلاک 30

متوسطه دوم دخترانه هیات امنایی

منطقه: منطقه 6

محله: یوسف آباد

آدرس: یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین، ضلع شمال غربی، میدان فرهنگ، پلاک 17

تلفن پشتیبانی
02191005343